ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА

Потребителят има право да се откаже от поръчката, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на: а) реализиране на поръчката; б) приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя - при договор за продажба, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя приеме последната стока.

Потребителят е задължен да информира "Чанове и приятели" ООД за своето намерение да върне закупените продукти или да се откаже от поръчката, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (по e-mail - info@eshopdance.com или чрез изпращане на уведомление на адреса на управление на "Чанове и приятели" ООД - гр. София, Район “Изгрев“, ж.к. “Дианабад“ № 33А, вх. А, ет. 3, ап. 7) преди изтичането на 14-дневния срок. За да упражни правото си на отказ Потребителят може да използва, без да е задължен, и стандартния формуляр за отказ по Закона за защита на потребителите, публикуван в края на настоящия раздел.

По-долу могат да бъдат намерени законоустановените указания за упражняване правото на отказ, съгласно Приложение №7 към Закона за защита на потребителите:

В случай на отказ "Чанове и приятели" ООД ще възстанови на Потребителя всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка, ако има такива, с изключение на допълнителните разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от "Чанове и приятели" ООД.

Сумите ще бъдат възстановени на Потребителя без неоправдано забавяне и в срок до 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е информирал "Чанове и приятели" ООД за решението си за отказ. "Чанове и приятели" ООД има право да отложи възстановяването на сумите на Потребителя до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Разходите за връщане на получените стоки при реализиран отказ са за сметка на Потребителя. Разходите не се очаква да надвишават двойния размер на разходите за доставка на стоките при поръчка. Стоките следва да бъдат върнати на следния адрес: гр. София, Район “Изгрев“, ж.к. “Дианабад“ № 33А, вх. А, ет. 3, ап. 7.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Възстановяването на сумата се извършва чрез използване на същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя.

В случай че стоката не може да бъде доставена по смисъла на настоящите Общи условия, "Чанове и приятели" ООД се задължава да възстанови на Потребителя заплатените от него по договора суми, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която е следвало да изпълни поръчката.

На основание чл. 57, ЗЗП правото на отказ на може да бъде реализирано при договори за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката, както и при закупуване на билети за развлекателни дейности, в случай че имат предвидена конкретна дата или срок за изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от поръчка. Използването на настоящия формуляр не е задължително)

 

До „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД, с ЕИК 201083339, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“ № 33А, вх. А, ет. 3, ап. 7, представлявано от управителите Костадин Желев Господинов и Милена Иванова Господинова

 

От ................. (име на потребителя), с адрес: ..................... (адрес на потребителя), телефон:......................

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки ………………………………………….., поръчани на ......................../получени на .............................

Моля, заплатените суми при поръчката в размер на ................... да ми бъдат възстановени по следния начин: ..............................

 

 

 

 

Подпис на потребителя/ите: ............. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата ................